Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) szabályozza az ECOKIDS.HU webáruházban (a továbbiakban: “Webáruház”) történő vásárlással, rendeléssel – mindezekhez kapcsolódó ajánlattétellel és szerződéskötéssel, valamint az ajánlattételhez és szerződéskötéshez kapcsolódó eljárással, jognyilatkozatokkal és jognyilatkozatnak megfelelő ráutaló magatartásokkal -, illetve az ECOKIDS.HU honlap bármely más módon történő használatával kapcsolatos feltételeket. Az ECOKIDS.HU honlap bármely használata (ide értve a honlap interneten keresztül való felkeresését is), a Webáruház üzemeltetője és a vásárló, illetve a honlap felhasználója között (a vásárló és felhasználó a továbbiakban külön-külön: “Vásárló”) szerződést hoz létre, a szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen ÁSZF tartalmazza a Felek közötti szerződéses jogviszony létrejöttével, teljesítésével, megszűnésével kapcsolatos feltételeket, a szerződés tartalmát, amelyet a Vásárló a Webáruház honlapjának igénybevételével elfogad.

FOGALMAK

Felek: Üzemeltető és Vásárló együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Webáruház: www.ecokids.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére – a szerződéskötéshez kapcsolódó ajánlattétel kifejezésére, valamint mindezekhez szükséges jognyilatkozatok megtételére – szolgáló weboldal
Üzemeltető: A Webáruházat üzemeltető, az ÁSZF 3.2. pontjában megnevezett gazdasági társaság
Szerződés: Üzemeltető és Vásárló között a Honlap és elektronikus levelezés  igénybevételével – és az ÁSZF-ben meghatározott kommunikációs feltételek teljesítésével -létrejövő adásvételi szerződés

ÁSZF ELFOGADÁSA
1.1. Az ÁSZF elérhetősége: www.ecokids.hu/aszf
1.2. Az ÁSZF a fenti elérhetőségen teljes terjedelmében, letölthető formátumban valamennyi Vásárló rendelkezésére áll. Az ÁSZF elfogadásáról a Webáruház honlapjának használata során – a megfelelő linkre kattintva – Vásárlónak nyilatkoznia kell, amelynek hiányában rendelés felvételére – mint ajánlattételre – nincsen mód.
1.3. Vásárló elfogadja, hogy a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, továbbá hogy a jelen ÁSZF – valamint annak mindenkor hatályos változata – teljes egészében a létrejött szerződés részévé válik.

ADATVÉDELEM
2.1. A Webáruház a vásárlásokkal, illetve a honlap felhasználásával kapcsolatos valamennyi adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag célhoz kötötten és a szükséges ideig kezeli. Az adatok kezelésének és védelmének részletes feltételeit a Webáruház Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.
2.2. Az Adatkezelési tájékoztató:www.ecokids.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A WEBÁRUHÁZ
3.1. A Webáruház elérhetőségei
Honlap címe: www.ecokids.hu
Email: info@ecokids.hu
Telefon: 06 30 334 4111 (hívható munkanapokon 09:00 – 16:00)

3.2. A Webáruház üzemeltetője (“Üzemeltető”):
Kelwo Trade Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5.
Nyilvántartási szám:534/2019
Adószám: 25464182-2-09
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:DMJV Igazgatási Osztály , Vállalkozási Csoport

3.3. A Webáruház Ügyfélszolgálata a fenti telefonos és email elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére. A Webáruház kizárólag a fenti kapcsolati úton érhető el, fizikai üzlethelyiséget, illetve fizikai Ügyfélszolgálatot nem tart fenn.

3.4. A tárhelyszolgáltató adatai
Rackforest Kft.
Honlap címe: https://rackforest.com
Székhely: 1132 Budapest,Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36 (70) 362 4785
E-mail: info@rackforest.com

VÁSÁRLÁS FOLYAMATA ÉS FELTÉTELEI

4.1. A Webáruház bárki által, regisztráció nélkül felkereshető. A Webáruház szerint meghatározott termékek megvásárlásának és a vásárláshoz kapcsolódó szolgáltatások az igénybevételének a feltételeit a honlapon közzétett információk és szabályozás tartalmazza (ide értve a jelen ÁSZF rendelkezéseit is), a Webáruház mindezeknek megfelelő tartalma a Vásárlóknak szóló ajánlattételi felhívásnak minősül. Az ajánlattételi felhívás szerint meghatározott tartalommal van lehetősége a Vásárlónak rendelést leadni, a rendelés leadása a Vásárló részéről ajánlattételnek minősül. A Vásárló a rendelést leadhatja, a honlapon történő regisztráció nélkül (“Vendégvásárlás”) és regisztrációval.

4.2. A regisztrációra a Vásárló saját döntése alapján kerülhet sor, amelyhez az Üzemeltető saját döntése alapján a vásárlással kapcsolatos előnyöket (kedvezmények és/vagy engedmények és/vagy promóciók) tehet a Vásárló számára elérhetővé. A regisztrációhoz a Vásárlónak a következő adatokat kell megadnia: név, lakcím, szállítási cím, e-mail, felhasználónév, jelszó. A regisztrációt követően az Üzemeltető e-mailben értesítést küld a regisztráció megtörténtéről, valamint a Regisztrált Vásárló számára fiókot (“Fiók”) nyit.

4.3. A Vásárló felelőssége a regisztráció során megadott adatok és a belépési jelszó bizalmas kezelése, hogy azok illetéktelen harmadik személy tudomására ne kerüljenek, amelyért az Üzemeltető a felelősségét kizárja. A regisztrált adatok helyességéért és valódiságáért a Vásárló felel, Üzemeltető a felelősségét a tévesen megadott, helytelen, elavult adatokból származó károkért kizárja.

4.4. A Vásárló a regisztráció törlését az Üzemeltető e-mail címére – a Vásárló által a regisztráció során megadott e-mail címről – küldött értesítéssel bármikor kérheti, amelyet az Üzemeltető legkésőbb az e-mail igazolt kézhezvételét követő 3 (három) munkanapon belül elvégez. A regisztráció törlésével az addig összegyűjtött, fel nem használt előnyök (kedvezmények és/vagy engedmények és/vagy promóciók)elvesznek (azokról a regisztráció törlésének kezdeményezésével a Vásárló végérvényesen és visszavonhatatlanul lemond)  és a Vásárló újabb regisztrációja esetén sem élednek fel. A regisztráció törlése nem érinti a már leadott, folyamatban lévő rendelések teljesítését.

4.5. A Regisztrált Vásárló a Webáruház honlapján, a „Belépés” menüpontban a regisztrált e-mail címének és jelszavának megadásával Fiókjába beléphet, amelynek segítségével vásárlását gyorsabbá teheti, illetve rendeléseiről és az elért előnyökről (kedvezmények és/vagy engedmények és/vagy promóciók) információt érhet el.

4.6. A Webáruházban vásárlásra kizárólag elektronikus úton van lehetőség. Telefonos és személyes rendelésfelvételt az Üzemeltető nem biztosít. A rendelésnek minimális értéke nincs. A Vásárló a rendelés során – ha a rendelés a jelen ÁSZF-ben írt regisztráció nélkül történik – megadja az adatait (név, lakcím, szállítási cím, e-mail és telefon elérhetőség), A rendeléskor és a regisztrációkor megadott adatok helyességéért a Vásárló felel. A tévesen vagy helytelenül megadott adatokból, különösen a helytelen szállítási címből eredő károkat, illetve többletköltséget Vásárló viseli.

4.7. A Vásárló a Webáruház termékei közül a kiválasztott terméket a “Kosár” gomb megnyomásával a virtuális kosárba helyezheti. A Kosár “Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét, beleértve a szállítási költséget. A Vásárló itt ellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A Kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. A rendelés elküldésére a “Pénztár” gomb, majd a szállítási és számlázási adatok kitöltését követően a „Megrendelés” megnyomásával van lehetőség.

4.8. A rendelés elküldése előtt a Kosár tartalma a Vásárló döntése szerint módosítható vagy törölhető. Az adatbeviteli hibák a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt javíthatóak. A „Megrendelés” gomb megnyomását követően a rendelés csak e-mail-en keresztül a rendelésszám megadásával törölhető, az esetleges adatbeviteli, vagy egyéb hibákat a Vásárló köteles az Üzemeltetőnek e-mail-ben haladéktanul jelezni, amelynek elmulasztásából eredő károkat Vásárló köteles viselni.

4.9. A rendelések feldolgozását az Üzemeltető folyamatosan végzi, de az legkésőbb a rendelés elküldését követő 1 (egy) munkanapon belül megtörténik. A rendelés megtörténtéről a Vásárló először egy automatikus e-mail értesítést kap, amely azonban még nem jelenti a rendelés Üzemeltető általi elfogadását. A rendelés elfogadásáról és teljesítéséről valamennyi szükséges adattal, illetve annak elutasításáról az Üzemeltető a legkésőbb a rendelés elküldését követő 2 (kettő) munkanapon belül e-mail-ben visszaigazolást küld a Vásárló részére a rendelés (vagy a regisztráció (ha a rendelés regisztráció mellett történt) során megadott e-mail címre. A rendelés visszaigazolásával a Felek közötti Szerződés a jelen ÁSZF 4.11. pontja szerint létrejön. A Webáruházban elérhető termékekre vonatkozó készlet-, illetve raktár-információk a valóságtól eltérhetnek, amellyel kapcsolatban Üzemeltető a felelősségét kizárja. Amennyiben valamely megrendelt termék nem elérhető, a visszaigazolásban az Üzemeltető a Vásárlót erről tájékoztatja.

4.10. A Vásárló az elküldött rendeléséhez kötve van, külön jognyilatkozat nélkül is mentesül azonban az ajánlati kötöttsége alól, amennyiben a rendelés elküldését követő 1 (egy) munkanapon belül nem kapja meg az Üzemeltető visszaigazolását a rendelés elfogadásáról.

4.11. A felek közötti szerződés a rendelés elfogadásáról szóló visszaigazolás Üzemeltető általi elküldésével – az elküldés időpontjában – jön létre (az elküldés megtörténtét az Üzemeltető szervere – a szerver adata – igazolja). A szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Amennyiben Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (“Fogyasztó”), a szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében egyben fogyasztói szerződésnek is minősül és arra a fogyasztói szerződésre irányadó rendelkezések is vonatkoznak.

TERMÉKEK

5.1. A Webáruház termékei a honlapon megjelölt, megvásárolható termékek, különösen: gyermek és bébi játékok, ruhák, kozmetikumok és kiegészítők.
5.2. A Webáruház honlapján valamennyi termék leírása megtalálható. A termék képek törekednek arra, hogy a termék valóságos képet mutassák, azonban a termék megjelenése a képen mutatott megjelenéstől esetlegesen eltérhet. Ezeket a képeket az Webáruház üzemeltetője készített. A Webáruházban található képeket és szövegeket és minden egyéb információt szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles, a felhasználói jogok az Üzemeletetőt illetik meg.

ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1. Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek az egyes termékek részletes leírásában találhatók. Az árak bruttó árak, amelyek nem tartalmazzák azonban a szállítási költséget. A szállítási költséget a rendeléskor a Kosár automatikusan felszámítja.
6.2. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az árakat bármikor megváltoztassa. Az árváltoztatás a már visszaigazolt rendeléseket nem érinti.
6.3. Vásárlás esetén a Vásárló banki átutalás, készpénzes fizetés (futárszolgálatnál vagy személyes átvételkor) és a Barion-on keresztül történő fizetési lehetőségek közül választhat. A fizetés módját Vásárló a rendelés elküldésekor választja ki és adja meg. Vásárlónak a fizetési mód megváltoztatására a rendelés elküldését követően, a csomag feladásáig áll módjában, melyről kizárólag e-mailben kell értesítenie Üzemeltetőt.

A számla kiállítója, mint a termék és a kapcsolódó szolgáltatás értékesítője: Kelwo Trade Kft., 4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 5.
A számla a csomaggal együtt fog megérkezni a Vásárlónak.

6.4. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

6.5. Az Üzemeltető nagyobb mennyiségben történő rendelés esetére lehetőséget biztosít egyedi csomagajánlat igénylésére. Az egyedi csomagajánlat e-mailen keresztül történik, egyedi elbírálás alapján. Az Üzemeltető legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül e-mailben értesíti a Vásárlót az egyedi csomagajánlatról, illetve annak elutasításáról. Egyedi csomagajánlat kérése esetén a rendelést az Üzemeltető kizárólag abban az esetben teljesíti és a felek közötti szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló a megküldött egyedi csomagajánlatot e-mailben elfogadja. Amennyiben a Vásárló 2 (kettő) munkanapon belül az egyedi csomagajánlatra elfogadó nyilatkozatot nem tesz, vagy az értesítésre nem válaszol, az Üzemeltető jogosult a rendelést a Vásárló további értesítése nélkül törölni. A már elküldött rendelésekkel kapcsolatban utólagosan egyedi csomagajánlat kérésére nincs lehetőség.

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK

7.1. A megrendelt terméke(ke)t vagy az GLS futárszolgálat szállítja ki és kézbesíti a Vásárló által megadott szállítási címre. Az Üzemeltető kizárólag magyarországi címre kézbesítteti a termékeket a jelen ÁSZF szerinti szállítási díjakon. A kézbesítés részletes feltételeire a Futárszolgálatok általános üzleti feltételei és az adatvédelemre vonatkozó szabályai irányadóak.
7.2. Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a csomag kézbesítésére legkésőbb a rendelés visszaigazolását követő harmadik munkanapon sor kerüljön. Üzemeltető kizárja a felelősségét azzal kapcsolatban, ha a fenti szállítási határidő betartására bármely okból nincs lehetőség. Ilyen esetben a Vásárlót e-mailben értesíti a szállítás várható időpontjáról. Az Üzemeltető a rendelések feldolgozását munkaidőben folyamatosan végzi, az adott munkanapon 10:00-ig visszaigazolt rendelések jellemzően 5 munkanapon belül kerülnek átadásra a Futárnak annak érdekében, hogy a kézbesítés minél hamarabb megtörténhessen. Az adott munkanapon 10:00 után visszaigazolt rendeléseket jellemzően 5 munkanapon belül kerülnek átadásra a Futárnak.
7.3. A Vásárló szállítási címnek olyan címet köteles megadni, amelyen a csomagot munkanapokon át tudja venni. Sikertelen kézbesítési kísérlet esetén a Futár a megadott telefonszámon érdeklődik vagy értesítést hagy a következő munkanapi kézbesítésről. A szállítási cím valótlanságával, helytelenségével vagy elégtelenségével kapcsolatban felmerülő károkért Vásárló felel.
7.4. A szállítás díját a Vásárló köteles a megrendelt termékek vételárán felül, azzal egyidejűleg rendelésenként megfizetni. A szállítás díját a Kosár automatikusan számítja fel. Az Üzemeltető 20000 Ft (azaz húszezer forint) összértékű rendelés esetén szállítási díjat nem számít fel.
7.5. A szállítási díjak (az ár bruttóban értendő):

Szállítási mód Szállítási díj
GLS futárszolgálat, előre fizetés banki átutalással 1450 Ft
GLS futárszolgálat, PayPal fizetéssel 1450 Ft
GLS futárszolgálat, utánvétel 20.000,-Ft-ig 1550 Ft

7.6. A Vásárló köteles a csomag átvételekor annak sértetlenségét és tartalmát ellenőrizni és a Futár részére az átvételről átvételi elismervényt aláírni. A sérült vagy hiányos csomagot a Vásárló köteles a Futárnak az átvételkor jelezni és erről jegyzőkönyvet felvenni. Ennek hiányában az Üzemeltető a csomag sértetlenségével vagy hiánytalanságával kapcsolatos kifogást nem fogad el. A Vásárló a csomag átvételével igazolja, hogy az külsőleg és tartalmában megfelelt a rendelésének. A csomag átvételével az Üzemeltető a Szerződést teljesíti.
7.7. Valamennyi termék barna kartondobozban kerül kézbesítésre.
7.8. Szállítási módok

Házhoz szállítás – GLS

 • Házhoz szállítás esetén a Vásárlót a termék árán felül további díj terheli alkalmanként, amelyet az Üzemeltető a számlán is feltűntet.
 • A Vásárló megrendelheti és átveheti a megvásárolt árut közvetlenül otthonába. A szállításról az Üzemeltető partnere a GLS Hungary. – GLS Futárszolgálat végzi. Az GLS Futárszolgálat szállítási feltételei részletesen megtekinthetőek a GLS Hungary  szolgáltatások általános feltételei között.

Ingyenes szállítás

 • Az Üzemeltető felkínálhat a Vásárló számára ingyenes szállítási lehetőséget bizonyos kiemelt termékek, vagy időszakos akciók keretében. Ebben az esetben az Üzemeltető nem terhel
  semmilyen szállítási költséget Vásárlóra.
 • Az Üzemeltető az ingyenes szállítás lehetőségéről a Webáruház “Kosár” vagy “Pénztár” oldalon kínálja fel a Vásárló számára ezt a lehetőséget.

ELÁLLÁSI JOG

8.1. A Vásárló jogosult a megrendelést és annak visszaigazolását követően a Szerződéstől elállni, az elállás joga a Szerződés létrejöttét követően a jogszabályban meghatározott ideig illeti meg a Vásárlót. Az elállást a Vásárlónak bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal az ügyfélszolgálaton e-mail-ben kell jeleznie, a nyilatkozatot Pdf. dokumentumként aláírt és szkennelt formában kell kifejeznie a Vásárlónak. Abban az esetben, ha a Vásárló az elálló nyilatkozatot az Üzemeltetőhöz legkésőbb a termék feladását megelőzően eljuttatja a jelen ÁSZF-ben megadottak szerint, úgy a Vásárlót semmilyen költségviselés nem terheli. Az elállási szándék jelzését (14 – tizennégy – munkanapon belül) az info@ecokids.hu email címre küldve fogadjuk (Elállási nyilatkozat letöltése). A termék feladását követő elállás esetén a Vásárló a szállítási díj kétszeresének megfelelő mértékű bánatpénz fizetésére köteles.
8.2. A “17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről” alapján a Vásárló elállása akkor lép hatályba, ha a Vásárló igazolja, hogy az általa átvett termék bontatlan és a csomagolásában sértetlen, vagyis újra eladható állapotban van. Ezen esetben a visszaküldés díja a Vásárlót terheli. A visszaszállítási (visszaküldés) költséget az Üzemeltető nem téríti vissza.
Az Üzemeltető a vásárlás összegét a termék visszaérkezésekor (feltéve, hogy az megfelel a jelen ÁSZF-ben a vásárlói elállás hatályosulási feltételeként megadott állapotnak), de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül a bánatpénz levonása mellett) visszafizeti. Az Üzemeltető követelheti a Vásárlótól a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért az Üzemeltető felelősséget nem vállal!
8.3. Ha a Vásárló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Üzemeltető legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. A visszatérítés során banki átutalásos fizetési módot alkalmaz az Üzemeltető, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

 • GARANCIA, SZAVATOSSÁG
  9.1. 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági igények intézéséről. A szavatossági problémát írásban, az info@ecokids.hu email címre küldve kérjük jelezni.
  9.2. Az Üzemeltető az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal, amely rendeltetésszerű használat esetén 6 (hat) hónap, a szavatossági idő a termék átvételétől kezdődik. Az Üzemeltető a termékre átvételi garanciát is vállal. Az átvételi garancia azt jelenti, hogy amennyiben a futárszolgálat által történt átadáskor, sértetlen csomagolás esetén, ön esztétikai hibát észlel, úgy a sérült terméket visszaküldheti eredeti csomagolásában és számlával. A visszaküldés díja a Vásárlót terheli. Az újbóli küldés – amennyiben a reklamáció jogos volt – díjmentes. Amennyiben a kézbesített csomag már átvételkor sérültnek látszik, kérjük, jegyzőkönyveztesse a futárszolgálat munkatársával a sérülés tényét és bontassa meg a csomagot, hogy tartalmának sérülésmentességéről meggyőződhessen. Ennek elmaradása esetén sérülésre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
  11.3. Az Üzemeltető szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.
  11.4. Tekintettel a termékek jellegére az Üzemeltető külön jótállási jegyet NEM bocsájt ki. A termék jótállás érvényesítéséhez a termék számlája szolgál, melyet az Üzemeltető szállításkor mellékel.
 • FELELŐSSÉG
  10.1. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Webáruház használatával kapcsolatban a Vásárlónál felmerülő technikai hibákért és kommunikációs problémákért.
 • PANASZOK
  11.1. A Vásárló jogosult a panaszát az Üzemeltető bármely elérhetőségén bejelenteni. Az Üzemeltető a telefonon bejelentett panaszt lehetőség szerint nyomban kivizsgálja és erről feljegyzést készít. Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve az írásban bejelentett panaszra legkésőbb a panasz bejelentését vagy kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban válaszol. A panasz elutasítása esetén annak indokairól a Vásárlót tájékoztatja.
  11.2 Üzemeltető tájékoztatja a Fogyasztót, hogy panaszával vagy igénye érvényesítésével más utat is igénybe vehet, különösen panaszát a fogyasztóvédelmi hatóságnak bejelentheti, a fogyasztóvédelmi Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület (4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.; Telefon: +36 52 500 710; e-mail: bekelteto@hbkik.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve igényét bírósági úton érvényesítheti.
 • RAKTÁRKÉSZLETEN KÍVÜLI TERMÉKEK
  12.1. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben Üzemeltetőnek az adott termék nincs raktárkészleten, rendelés esetén a Vásárló érdekében az Üzemeltető intézkedik az adott termék beszerzése/elkészítése iránt.
  12.2. A raktárkészleten kívüli termékek rendelése esetén is a Webáruház árai és szállítási díjai irányadók.
 • ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  13.1. A felek közötti szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nyelve a magyar.
  13.2. A jelen ÁSZF-hez magatartási kódex nem tartozik, illetve magatartási kódex a felek jogviszonyára nem irányadó.
  13.3. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosítsa. A módosítások a Webáruház honlapján történt közzétételtől hatályosak és az azt követően létrejött jogviszonyokra terjed ki.
  13.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megkötött szerződéseket az Üzemeltető nem iktatja, ezek utólag nem hozzáférhetők, ezért nem minősülnek írásban megkötött szerződésnek. Vásárló elfogadja, hogy a rendeléseket Üzemeltető elektronikusan automatikusan tárolja a rendelés teljesítése érdekében, azonban saját Fiókjában kizárólag a Regisztrált Felhasználók tudják a rendelés teljesítését követően is visszakeresni.
  13.5. A termék feletti tulajdonjog a vételár teljes kiegyenlítésével száll át a Vásárlóra, a Szerződés a teljesítéssel a Felek között megszűnik.
  13.6. A Webáruház honlapján elhelyezett valamennyi tartalom szerzői jogi oltalom alatt áll, amelynek jogosultja az Üzemeltető. Harmadik személy nem jogosult a Webáruházban szereplő bármely tartalmat vagy annak egy részét az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bármely módon felhasználni.

 

13.7. A Szerződésre, valamint a szerződés létrejöttére, megszűnésére, elszámolására a Felek a debreceni Járásbíróság – a hatásköri szabályok szerint a debreceni Törvényszék – kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.8. Szerzői jogok: A Webáruház és annak megfelelő tartalmak, szolgáltatások egésze, mindezek grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, szerzői jogi védelem, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weblapnak és szolgáltatásainak, valamint mindezek során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Webáruház felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Webáruház tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése, vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, a védett tartalmak részbeni, vagy egészében felhasználása – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, vagy a vásárlás, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot felhasználónak a Webáruház felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Webáruház rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Az Üzemeltető fenntartja minden jogát a Webáruház és annak megfelelő szolgáltatások minden elemére, különös tekintettel a vonatkozó domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Üzemelettő által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Webáruház adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. Az Üzemeltető jelen rendelkezések megsértéséért a hozzájárulást meghaladó felhasználásért a jogsértő nettó 1.000.000, azaz Egymillió magyar Forint összegű kötbér megfizetésére köteles jogsértésenként. A tartalom jogtalan átvételével a felhasználó kifejezetten elfogadja e kötbér megállapodást.

Bemutatkozik az EcoKids webáruház...

Fontos küldetésünknek tartjuk a felnövekvő generáció egészségét, testi és érzelmi fejlődését egyaránt. Áruházunkban kizárólag természetes termékeket találnak, melyek etikusan fenntartható termelésből származnak, környezetbarát és tartós anyagokból, mint például ökopamut vagy természetes gumi, bambusz, fa stb. Egyedi, prémium kategóriás termékeinket több nemzetközi elismeréssel is jutalmazták.

Ismerjen meg minket
Partnereink